تاریخ : ۹۸/۰۷/۲۴ روز : چهارشنبه

محمود

محمود مهدی زاده بارفروش 2222

w

www

به نام خدا

بنام آنكه حركتی اگر از ماست بركت از اوست
بنام آنكه حركتی اگر از ماست بركت از اوست
بنام خداوند خواسته های بزرگ
پروردگار اندیشه های بلند و عزم های راسخ
بنام خدا
نخواستیم كوچك باشیم و تاب نیاوردیم حقارت را
مومن به درستی راه و مسلح به اعتقاد و برادری
پای در راه نهادیم
و قرارمان بود از اول گام كه تا به آخر
مردانه باشیم
بازو به بازوی هم
یكی برای همه همه برای تعالی
رؤیایمان قله های دور بود و میعادمان این كه كم نگذاریم
پس بال گشودیم
نگزیدیم كلاغ بودن را، هزار سال زنده بر لاشه ها
به عقابها چشم دوختیم
بلند پروازی آموختیم و بر بلند قله آشیان ساختن را
هوای پاك ستیغ كوهها به سینه كشیدن را
آری، انسان در نهایت شبیه رؤیاهایش می‌شود
و امروز باز در كنار یكدیگریم
در جایگاهی بلندتر شاید!
اما برهمان عزم روز اول
كه مردانه باشیم
شرفمان سازمان ماست
ایستاده ایم تا هر كس به بلندای سخت كوشییش و لیاقتش اوج بگیرد
..... مجموعه ای از یارانی است كه روزی پیمان بستند كه تا به آخر به یكدیگر متعهد بمانند و امروز چنانند
تا شما چه پیمان ها ببندید

ابتدا